Fitness a wellness centrum se vstupem za jednu cenu!
0
Your Cart
0

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky klubu I´M FIT Wellness Fitness

Provozovatel: I´M FIT s.r.o., sídlo: Praha – Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 2552, PSČ 19300.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125460

Provozovna: Tel.: +420 703 455 311, e-mail: info.liberec@im-fit.czhttps://imfitliberec.cz

IČ: 25534327, DIČ: CZ25534327

 1. Členství
  1. Členem I´M FIT Fitness Wellness (dále jen „Klub“) se může stát fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, je způsobilá k právním úkonům, podepíše Smlouvu o členství v Klubu (dále jen „Smlouva o členství“) včetně těchto Smluvních podmínek členství, uhradí jednorázové zápisné člena klubu a platí členské příspěvky. Osoba mladší 18 let se může stát členem Klubu pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce, který v rámci svého zákonného zastoupení přebírá odpovědnost za vzniklé škody. Platí pouze pro osoby starší 15ti let. 
  1. Členství v klubu není možno po dobu trvání smlouvy přerušit.
 • Členská karta
  • Každý Člen Klubu obdrží Členskou kartu odpovídající zvolenému typu členství. Členskou kartu je povinen po ukončení členství bez odkladu vrátit.
  • Členská karta je osobní a nepřenosná a bez jejího předložení není Vedení Klubu povinno umožnit Členovi Klubu přístup do Klubu. Člen Klubu je povinen chránit členskou kartu před poškozením a zneužitím.
  • Člen klubu je povinen neprodleně oznámit Klubu případné poškození či ztrátu Členské karty. Vystavení náhradní Členské karty podléhá administrativnímu poplatku dle aktuálního ceníku.
 • Zápisné, členské poplatky a úhrady služeb
  • Každý Člen Klubu hradí při podpisu Smlouvy o členství hotově, kartou či prostřednictvím e-shopu jednorázové zápisné a měsíční členské příspěvky dle zvoleného typu členství. Pokud jsou jednorázové zápisné a měsíční členské příspěvky hrazeny bankovním převodem, složí zájemce o členství nevratnou část zápisného ve výši 500,- Kč na recepci klubu. O tuto částku bude ponížena částka bankovního převodu. 
  • S Členem Klubu je možné sjednat pravidelné měsíční splátky členství za užívání zařízení Klubu a využívání služeb Klubu poskytovaných v rámci zvoleného typu členství. Tyto splátky hradí Člen klubu měsíčně. Každý Člen Klubu hradí konzumaci a využití doplňkových služeb Klubu, které nejsou zahrnuty v rámci jeho členství (např. osobní tréninky, masáže, solárium, poradenství apod.), a to buď přímou úhradou (v hotovosti či prostřednictvím platební karty) nebo odečtením příslušné částky z předem složeného depozitu Člena Klubu. V případě návštěvy Klubu Hostem (čl. 8 této smlouvy) se platby za služby Klubu a platby za konzumaci během pobytu v Klubu načítají na konto Hosta, které je Host povinen uhradit před opuštěním prostor Klubu na jeho recepci v hotovosti nebo platební kartou.
  • Pokud se Člen Klubu dostane do prodlení s úhradou měsíční splátky za členství nebo s plněním jiných platebních povinností vyplývajících ze Smlouvy o členství o více jak 10 dnů ode dne jejich splatnosti, Vedení Klubu může v případě takového prodlení zamezit Členovi Klubu vstup do Klubu a pozastavit mu tak čerpání služeb. Pokud Člen Klubu neuhradí svůj dluh ani v náhradním termínu 21 dnů od splatnosti měsíční splátky členství stanovené Vedením Klubu, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o členství a Vedení Klubu je oprávněno jednostranně od Smlouvy o členství odstoupit.
  • Členství opravňuje Člena Klubu ke vstupu do zařízení a využívání služeb Klubu v časech odpovídajících typu zakoupeného členství, k neomezenému počtu návštěv ve fitness a cardio zóně, neomezenému počtu návštěv na vypsané lekce aerobních a relaxačních cvičení, spinningu, volný přístup do bazénu a relaxační zóny, včetně saun, páry a whirlpool.
  • Po dobu trvání smlouvy není možno přerušit úhradu měsíčních splátek členství.
  • Při prodloužení platné Smlouvy o členství Člen Klubu zápisné znovu nehradí.
  • Výše ročního členství se může měnit v souvislosti s růstem inflace nebo finanční politikou Klubu.
 • Podmínky pro uzavření členství, nákup služeb či zboží prostřednictvím e-shopu

Tato část obchodních podmínek upravuje vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „Člen klubu/kupující“ či jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní, resp. rezervačního systému umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: www.imfit.cz (dále jen „internetový obchod“).

 • Informace o službách (zboží) a o cenách 
  • Informace o službách a o zboží, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých služeb a zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny služeb a zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny služeb a zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 
  • Veškerá prezentace služeb a zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb a zboží. 
  • V internetovém obchodě, resp. v platném ceníku, jsou zveřejněny, pokud je to potřeba, také informace o nákladech spojených s konzumací služeb. 
  • Případné slevy z kupní ceny služeb a zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
  • Objednávka a uzavření kupní smlouvy
   • Náklady vzniklé Členovi klubu/kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, náklady na platební bránu), hradí kupující sám ze svého. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 
   • Kupující provádí objednávku služeb a zboží těmito způsoby: 

● prostřednictvím svého zákaznického účtu, po předchozí registraci v internetovém obchodě, 

● vyplněním potřebných údajů na recepci sportovního centra. 

 • Při zadávání objednávky si kupující vybere službu a způsob její úhrady (platby). 
  • Před odesláním objednávky je Členovi klubu/kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku Člen klubu/kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko (ikonu) „objednat“, případně „zaplatit“. Registrací v internetovém obchodě, resp. v našem rezervačním systému, vyslovuje Člen klubu/kupující svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle u nás platných zásad jejich zpracování. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem, resp. prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. 
  • Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající Členovi klubu/kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Okamžik odeslání tohoto potvrzení na Člena klubu/kupujícího elektronickou adresu je okamžikem uzavření smlouvy. Přílohou tohoto potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je tedy uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. 
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže provozovatel, resp. prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 
  • Všechny objednávky přijaté provozovatelem, jako prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 
  • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně provozovatele, jako prodávajícího při uvedení ceny služeb nebo zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není provozovatel (prodávající) povinen dodat kupujícímu službu nebo zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. 
  • Provozovatel (prodávající) informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. 
  • Zákaznický účet a obsluha rezervačního systému
   • Na základě registrace Člena klubu/kupujícího provedené v internetovém obchodě může Člen klubu/kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Člen klubu/kupující provádět objednávání služeb (případně i zboží). Kupující může objednávat služby (zboží) také bez registrace. 
   • Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny systémem požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Člen klubu/kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání služeb (zboží) jsou prodávajícím považovány za správné. 
   • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Člen klubu/kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 
   • Člen klubu/kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
   • Prodávající může bez předchozího upozornění zrušit Členovi klubu/kupujícímu uživatelský účet a to zejména v případě, když Člen klubu/kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po delší dobu, či v případě, kdy Člen klubu/kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. 
   • Člen klubu/kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 
   • Člen klubu/kupující se zaregistruje anebo přihlásí do rezervačního systému. Bez toho není možné uskutečnit rezervaci prostřednictvím internetové aplikace. To platí i pro rezervace s využitím telefonního spojení. Případně lze provést výjimečně i rezervaci bez registrace tak, že kupujícímu je umožněn po uhrazení vstupného, resp. ceny služby, přímý vstup do prostor prodávajícího. 
   • Po přihlášení do rezervačního systému je třeba zadat rezervaci, pokud bude Člen klubu/kupující mít v sytému uložen dostatečný depozit, který svou hodnotou bude krýt rezervaci, je proces rezervace u konce. Pokud depozit Člena klubu/kupujícího není dostatečný, systém vyzve Člena klubu/kupujícího k úhradě rezervace prostřednictvím platební brány GoPay. Po zaplacení je rezervace kompletní. 
   • Systém umožňuje vložení depozitu anebo koupi Členství a služeb prostřednictvím platební brány GoPay. Po zvolení zamýšlené položky systém přesměruje Člena klubu/kupujícího na platební bránu a po zaplacení se v účtu Členovi klubu/kupujícímu v rezervačním systému objeví zvolená položka. 
  • Depozit
   • Člen klubu/kupující si buď prostřednictvím GoPay (on-line platby) přes webový rezervační systém anebo mobilní aplikaci anebo prostřednictvím recepce (hotovostně – cash anebo prostřednictvím platby platební kartou) vloží ke svému účtu v rezervačním systému peníze a tím pádem získá (v relaci k výši vloženého depozitu) následující benefity
   • Vloženo: 500,- Kč a více– využití na rezervace, nákup zboží a služeb na recepci. Při nákupu vybraných služeb prostřednictvím depozitu bude Členovi klubu/kupujícímu poskytnuta sleva. 
   • Výše a typ slev se může měnit a aktuální nabídka je vždy k dispozici buď na webu či v prodejním systému.
   • Platnost depozitu je jeden rok ode dne jeho vložení. Rezervační systém upozorní Člena klubu/kupujícího na jeho vyčerpání anebo exspiraci. Pokud Člen klubu/kupující vyčerpá depozit před koncem ročního období, ztrácí nárok na slevu dokud depozit opět nedoplní. 
   • Taková změna se pak projeví v aktuálně platném ceníku (na adrese:www.imfit.cz/cenik). 
  • Storno podmínky
   • Zrušení rezervace v době osmi a více hodin předem před zamýšlenou dobou návštěvy klubu je bez poplatku. V tom případě rezervační systém vrátí již uhrazenou cenu služby na účet Člena klubu/kupujícího anebo je doplní k jeho depozitu. Pokud bude rezervace zrušena v době kratší než osm hodin před zahájením konzumace služby, činí storno poplatek 100% ceny sjednané služby, k čemuž slouží on-line platba, kdy se tato částka odečte ze zákaznického účtu Člena klubu/kupujícího, resp. z jeho depozitu. Pokud bude rezervace zrušena z důvodu ležícího na straně provozovatele, v době kratší než osm hodin před začátkem rezervované služby, zavazuje se provozovatel Člena klubu/kupujícího informovat o této skutečnosti a již uhrazenou částku vrátí na zákaznický účet Člena klubu/kupujícího (k jeho depozitu). 
  • Platební podmínky a dodání služby (zboží)
   • Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle kupní smlouvy může Člen klubu/kupující uhradit následujícími způsoby: 
   • ● bezhotovostně platební kartou, 
   • ● bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay, 
   • ● v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru služby na recepci klubu. 
   • Společně s kupní cenou je Člen klubu/kupující povinen uhradit prodávajícímu další náklady spojené s poskytnutím služby ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s poskytnutím služby. 
   • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při konzumaci služby. 
   • V případě platby prostřednictvím platební brány GoPay postupuje Člen klubu/kupující podle pokynů tohoto poskytovatele elektronických plateb. 
   • V případě bezhotovostní platby je závazek Člena klubu/kupujícího uhradit kupní cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 
   • Prodávající nepožaduje od Člena klubu/kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před konzumací služby není zálohou. 
   • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit Členovi klubu/kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 
   • Služba (případně zboží) je kupujícímu dodána: 

● osobním odběrem (konzumací služby) ve sportovním areálu, 

● na adresu určenou kupujícím na objednávce, pokud se jedná o zboží. 

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. 

Prodávající vystaví Členovi klubu/kupujícímu daňový doklad, resp. účtenku splňující náležitosti daňového dokladu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. 

 • Odstoupení od smlouvy
  • Člen klubu/kupující, resp. kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. 
  • Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů, a sice 

● ode dne převzetí zboží, 

● ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, 

● ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. 

 • Člen klubu/kupující však nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy 

● O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 

● o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

● o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 

● dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

● dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 

● v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. 

 • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Člen klubu/kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. 
  • Pro odstoupení od kupní smlouvy může Člen klubu/kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Člen klubu/kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. 
  • Člen klubu/kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy s prodávajícím. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
  • Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu provozovatel (prodávající) bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. 
  • Prodávající vrátí Členovi klubu/kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Člen klubu/kupující (kupující) souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 
  • Jestliže Člen klubu/kupující (kupující) zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající Členovi klubu/kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 
  • Odstoupí-li Člen klubu/kupující (kupující) od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Členovi klubu/kupujícímu dříve, než mu Člen klubu/kupující  zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
  • Zboží musí vrátit Člen klubu/kupující (kupující) prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Člena klubu/kupujícího na vrácení kupní ceny. 
  • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Člena klubu/kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Členem klubu/kupujícím. 
  • Práva z vadného plnění, reklamace
   • Prodávající zodpovídá Členovi klubu/kupujícímu za to, že poskytnutá služba nebo zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Členovi klubu/kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal 
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
   • Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Členovi klubu/kupujícímu je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 
   • Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. 
   • Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Člen klubu/kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat. 
   • Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Členovi klubu/kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil. 
   • V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat 

● výměnu za nové zboží, 

● opravu zboží, 

● přiměřenou slevu z kupní ceny, 

● odstoupení od smlouvy. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, 

● pokud má zboží podstatnou vadu, 

● pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 

● při větším počtu vad zboží. 

 • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
  • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
  • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 
  • Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. 
  • Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 
  • Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. 
  • Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno. 15. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v sídle sportovního centra. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 16. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. 
  • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. 18. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 
  • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat. 
  • Volbu způsobu reklamace má kupující. 
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
  • Doručování
   • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
   • Člen klubu/kupující (kupující) doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Členovi klubu/kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 
  • Osobní údaje
   • Všechny informace, které Člen klubu/kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Člen klubu/kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o Členovi klubu/kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. 
   • Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem u provozovatele uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. 
 • Zánik členství
  • Členství zaniká uplynutím doby sjednané ve Smlouvě o členství. Před uplynutím této doby oznámí Vedení Klubu Členovi Klubu blížící se termín ukončení smlouvy. 
  • Členství v Klubu zaniká řádnou písemnou výpovědí Člena Klubu s účinností k poslednímu dni druhého následujícího kalendářního měsíce ode dne doručení výpovědi Vedení Klubu.
  • Členství zaniká písemným odstoupením Vedením Klubu od Smlouvy o členství pro nezaplacení měsíčních splátek členství Člena Klubu ve dvou po sobě následujících kalendářních měsících nebo pro dlužnou úhradu konzumace a doplňkových služeb Klubu ve výši přesahující dvojnásobek měsíčního poplatku za členství.
  • Členství zaniká písemným odstoupením Vedení Klubu od Smlouvy o členství pro podstatné nebo opakované porušení Klubových pravidel Členem Klubu, jejichž respektování je povinností Člena Klubu, nebo úmyslným zneužitím členské karty, či jakékoli chování Člena Klubu v rozporu s dobrými mravy vůči jinému Členovi Klubu.
  • Odstoupení nabývá účinnosti ke konci kalendářního měsíce, ve kterém je oznámení o odstoupení Členovi Klubu doručeno a nezbavuje Člena Klubu povinnosti hradit příslušné poplatky a úhrady až do doby účinnosti Smlouvy o členství.
  • V žádném z těchto případů nevzniká Členovi Klubu nárok na jakoukoli kompenzaci, vrácení zápisného, či osvobození od měsíčních příspěvků do výpovědního termínu. Obdobně skutečnost, že Člen Klubu nevyužívá služeb nebo zařízení Klubu, nezbavuje jej povinnosti platit měsíční poplatky až do účinnosti ukončení Smlouvy o členství.
  • Členství zaniká úmrtím Člena Klubu.
 • Převod členství
  • Člen Klubu je oprávněn převést své členství (tj. veškerá práva a povinnosti Člena Klubu vyplývajících ze Smlouvy o členství) na třetí osobu, která není členem Klubu pouze se souhlasem Vedení Klubu.Předpokladem je, že převádějící Člen Klubu má uhrazeny všechny dluhy vůči Klubu. Nový Člen Klubu neplatí zápisné, zaplatí pouze administrativní poplatek za převod, novou Členskou kartu a vstupní diagnostiku, úvodní hodinu s osobním trenérem a následně hradí členství dle aktuálního ceníku. Převod členství nabývá účinnosti ke dni schválení převodu členství Vedením Klubu.
 • Náhradní členství
  • Člen Klubu má ve výjimečných případech (např. těhotenství, vážná nemoc či úraz, dlouhodobý pobyt v zahraničí) možnost dočasně převést své členství na třetí osobu, která dosud není Členem Klubu. Dočasný převod lze provést pouze dohodou původního a náhradního Člena Klubu, se kterou Vedení Klubu vyjádří souhlas a v níž bude stanovena i doba trvání tohoto Náhradního členství. Vedení Klubu si vyhrazuje právo třetí osobu v odůvodněných případech odmítnout. Náhradní členství nabývá účinnosti ke dni schválení náhradního členství Vedením Klubu. Návrat členství původnímu Členovi Klubu nabývá účinnosti automaticky skončením období, na které bylo Náhradní členství sjednáno.
  • Náhradní členství lze uzavřít minimálně na dobu jednoho a maximálně na dobu 6 měsíců. Individuální výjimky jsou možné pouze se souhlasem Vedení Klubu. Postoupení členství na Náhradního člena podléhá administrativnímu poplatku a ostatním platbám obdobně jako při Převodu členství (čl. 5.1 této smlouvy). Návrat členství původnímu Členovi Klubu poplatku nepodléhá.
 • Povinnosti člena Klubu

                  Člen Klubu je povinen řídit se Klubovými pravidly, zejména však:

 • chovat se k ostatním Členům Klubu korektně a ohleduplně, dodržovat pořádek, nerušit klidný provoz Klubu a neomezovat práva jiných Členů Klubu,
  • zacházet šetrně se zařízením Klubu tak, aby nedocházelo k jeho poškozování či ničení,
  • respektovat pokyny Vedení Klubu a zaměstnanců Klubu,
  • řídit se těmito Smluvními podmínkami a Klubovými pravidly, která jsou viditelně umístěny v Klubu, na webových stránkách a na požádání jsou k dispozici na recepci Klubu.
  • V prostorách klubu není dovoleno konzumovat vlastní potraviny a alkohol.
  • Není povoleno kouřit tabák, cigarety, elektronické cigarety a podobné.
 • Hosté
  • Hostem Klubu je každý návštěvník Klubu, který není jeho členem, prokázal se vstupním voucherem nebo zaplatil jednorázový vstupní poplatek nebo mu byl umožněn vstup se Členem Klubu v rámci jeho platného typu členství.
  • Vstup je pro Hosta zpoplatněn dle aktuálního ceníku doplňkových služeb.
  • Host je povinen při vstupu do Klubu vyplnit Kartu hosta, předložit na recepci platný doklad totožnosti, nechat zavést do informačního systému svoji fotografii a řídit se Smluvními podmínkami, Klubovými pravidly a pokyny Zaměstnanců a Vedení Klubu. V případě porušení těchto podmínek ze strany Hosta Člena Klubu je tento Člen Klubu odpovědný, jako by takové porušení způsobil sám. S těmito pravidly je Člen Klubu povinen svého Hosta včas seznámit. Člen Klubu je povinen zajistit, aby jeho Host opustil Klub nejpozději spolu s ním.
  • Vedení Klubu si vyhrazuje právo odmítnout Hostu vstup do Klubu.
  • Vstup pro děti je zpoplatněn dle aktuálního ceníku doplňkových služeb. Dětem od 10 let je umožněn vstup do wellness zóny pod dohledem dospělé osoby a to pouze do 16:00 hodin. Do fitness zóny je vstup umožněn osobám starším 15ti let.
 1. Ručení
  1. Za klenoty, peníze a jiné cennosti Klub odpovídá pouze v případě, že byly uloženy v bezpečnostní schránce v prostorách recepce Klubu a to do maximální výše 5.000 Kč (Pěttisíci korun českých).
 1. Vyšší moc
  1. Klub si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu nebo zkrácení provozní doby v odůvodněných případech, zejména pro nezbytné úpravy a opravy, které se neslučují se zachováním běžného provozu a též v případě události vyšší moci. V případě odstávky na dobu delší než 48 hodin se o dobu přerušení provozu prodlužuje doba členství.
  1. Bude-li provoz Klubu nezávisle na vůli Klubu přerušen a provozování Klubu bude bránit překážka, kterou nelze odvrátit nebo překonat, nevzniká tím Členovi Klubu nárok na vrácení zápisného ani jinou kompenzaci.
  1. Vedení Klubu oznámí skutečnosti uvedené v čl. 10.1. a 10.2. Členovi Klubu e-mailem 

a vyvěšením na informační tabuli.

 1. Platnost smlouvy
  1. Smlouva o členství se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností ode dne podpisu oběma stranami. Nejpozději 30 dní před uplynutím této doby oznámí Vedení Klubu Členovi Klubu blížící se termín ukončení smlouvy a nabídne možnost prodloužení Smlouvy o členství na dobu určitou, dle aktuálních platných Smluvních podmínek.
  1. Neplatnost jakékoli části Smlouvy o členství či případná obsahová neúplnost nezpůsobuje neplatnost ostatních částí smlouvy. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neúčinným, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení smlouvy.
 1. Obecné
  1. Aktuální seznam a ceník doplňkových služeb a prodeje zboží je k dispozici na recepci Klubu.
  1. V případě, že uživatel nevyužije rezervované doplňkové služby ve sjednaném rozsahu a termínu a tuto skutečnost neoznámí Klubu alespoň 12 hodin předem, je Vedení Klubu oprávněno požadovat uhrazení plné ceny objednané doplňkové služby
  1. Žádosti členů klubu schvaluje výhradně vedení klubu.
 1. Prohlášení
  1. Člen Klubu prohlašuje, že se aktivit v Klubu účastní na vlastní nebezpečí, je zdráv a je tělesně i duševně připraven aktivity absolvovat.
  1. Člen Klubu souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů uvedených ve Smlouvě o členství (dále jen „údaje“) do databáze Vedení Klubu a s jejich následným zpracováním, včetně zasílání informací o pořádaných akcích prostřednictvím elektronických prostředků, ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být v době trvání smlouvy přiřazeny i další údaje, zejména o zdravotním stavu Člena Klubu a údaje z kamerového systému (uchování max. 30 dní) pořizované za účelem ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku Členů Klubu a Klubu. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou k uzavření Smlouvy o členství. Člen Klubu bere na vědomí svá práva ve smyslu §11, 12 a 21 zák. č.101/2000 Sb. Dále si je Člen Klubu vědom, že svůj souhlas uděluje dobrovolně, může ho bezplatně kdykoliv na adrese Vedení Klubu odvolat, má právo na opravu údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv subjektů údajů Vedením Klubu se může obrátit buď na Vedení Klubu, nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Člen Klubu současně Vedení Klubu opravňuje k zařazení své fotografie do uvedené databáze. Člen Klubu svým podpisem potvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s podmínkami uvedenými v této Smlouvě o členství a Klubovými pravidly vypracovanými Klubem.
  1. Se Smluvními podmínkami o členství v Klubu a Klubovými pravidly souhlasím a zavazuji se je respektovat.
  1. Členové klubu, hosté i klienti se vstupem do provozovny zavazují dodržovat všechna aktuální pandemická opatření.
 1. ……………………………………………………                           ……………………………………………………
  1. Dne                                                                       Podpis
 1. Souhlasím s tím, že jsou mnou podané informace uschovány dle zásad o ochraně osobních údajů a citlivých dat. Zároveň souhlasím se zasíláním informací, sdělení a nabídek od společnosti I´M FIT s.r.o. – wellness fitness.